ช่องทางจองโรงแรม

เริ่มจองวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06:00 - 21:00 น.
ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน
เริ่มลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป
เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน
  1. มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
* ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับกิจการ
ประเภทกิจการที่สามารถร่วมโครงการ
  1. โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
  2. ร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการรัฐ
  3. สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
  4. กิจการ OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
เราเที่ยวด้วยกัน 02-1111144
เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672
ADD FRIEND