ขยายระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

*โรงแรมหรือที่พักสามารถทำการจองห้องพักให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ ตามวันที่ขยายโครงการได้เร็วๆนี้

"โรงแรมที่พัก สามารถทำการเลื่อนวันเข้าพัก ของประชาชนผู้ใช้สิทธิโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นถุงเงินของโรงแรมที่พัก"

ADD FRIEND