สมัครเข้าร่วมโครงการและจัดการร้านค้า
สำหรับโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ประเภทกิจการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
  • โรงแรม/ที่พัก ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
  • ร้านอาหาร ที่มีการประกอบกิจการจริง และปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการรัฐ
  • สถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
  • กิจการ OTOP ที่มีใบอนุญาตประกอบการตามกระทรวงมหาดไทย
สมัครเข้าร่วมโครงการสำหรับโรงแรม ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว

จัดการข้อมูลร้านค้า

สำหรับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
  • ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน
  • จัดการข้อมูลร้านเพื่อประชาสัมพันธ์ร้านค้า
  • สมัครบริการรับบัตรเครดิต
  • จัดการสาขาย่อย
  • เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการรับชำระเงินสำหรับการจองโรงแรม
จัดการร้านค้า
ADD FRIEND