ขยายระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 เมษายน 2564

*โรงแรมหรือที่พักสามารถทำการจองห้องพักให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ ตามวันที่ขยายโครงการได้เร็วๆนี้

แจ้งขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการเราเที่ยวด้วยกัน (รายเก่า) ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้

ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน

รับสิทธิท่องเที่ยว

  • รับสิทธิส่วนลดค่าห้องพัก
  • รับสิทธิส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว
  • จองห้องพักได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ
  • 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
ลงทะเบียนรับสิทธิท่องเที่ยว

รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน

  • รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
  • สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย สำหรับผู้ที่ออกตั๋วเครื่องบิน และเดินทางตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
  • จะต้อง Check out จากห้องพักแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
  • ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น
  • เริ่มลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น
ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน

การขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

วันที่ออกตั๋วเครื่องบิน (Issue Date) ต้องออกตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ตรวจสอบเส้นทางและกลุ่มจังหวัดในภาคต่างๆ
ถาม - ตอบ