ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน

รับสิทธิท่องเที่ยว

  • รับสิทธิส่วนลดค่าห้องพัก
  • รับสิทธิส่วนลดค่าอาหารและสถานที่ท่องเที่ยว
  • ต้องเป็นที่พักที่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  • 1 เบอร์โทรศัพท์ ต่อ 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
ลงทะเบียนรับสิทธิท่องเที่ยว

รับสิทธิตั๋วเครื่องบิน

  • รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 1,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
  • สนามบินปลายทางต้องอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกับโรงแรมที่จอง (ตรวจสอบกลุ่มจังหวัดได้ที่นี่)
  • เดินทางตามเที่ยวบินที่จอง โดยบินไปก่อน check-in ได้ไม่เกิน 5 วัน และบินกลับหลัง check-out ได้ไม่เกิน 5 วัน
  • ต้อง check-out จากที่พักแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
  • ผู้กรอกข้อมูลขอรับสิทธิตั๋วเครื่องบินต้องเป็นผู้จองโรงแรมในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองตั๋วเครื่องบินเท่านั้น
ลงทะเบียนรับสิทธิตั๋วเครื่องบิน

การขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน

วันที่ออกตั๋วเครื่องบิน (Issue Date) ต้องออกตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ตรวจสอบเส้นทางและกลุ่มจังหวัดในภาคต่างๆ
ADD FRIEND